Услуге

У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, у Округу функционише писарница која је уједно и пријемна  канцеларија.

 У пријемној канцеларији се одн. писарници, конкретно, пружају следеће услуге:    

  1. непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање;
  2. давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. );
  3. обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима;
  4. пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе.           

Стручна служба, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току  радног времена, од 07-15 часова.