Информације од јавног значаја


ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду Сремског управног округа, може се поднети Округу на неки од следећих начина:

 • Достављањем писаног захтева на поштанску адресу: Сремски управни округ, 22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 8 или лично предајом писаног захтева у Писарници, канцеларија број 4, у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима, на истој адреси;
 • Достављањем захтева електронском поштом, на адресу:sremskiokrug@gmail.com
 • Усмено, на записник код овлашћеног лица за поступање по захтевима у Одсеку за опште послове Сремског управног округа, у седишту Округа, у времену од 7.00 – 15.00 часова, радним данима.

Одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у вези подношења захтева и остваривања права на приступ информацијама:

 1. Свако може да поднесе захтев за приступ информацијама;
 2. Захтев мора да садржи:
  • Име и презиме или назив подносиоца
  • Адресу пребивалишта или боравишта, за физичка лица, или седишта, за правна лица
  • Опис информације која се тражи
  • Шта се захтевом тражи, нпр: увид у документ, копија документа на којем се информација налази, обавештење да ли орган поседује информацију или обавештење да ли је информација иначе доступна;
 3.  У захтеву се не мора наводити разлог тражења информације;
 4.  Корисно је навести који вид достављања тражене информације подносиоцу захтева највише одговара; Корисно је навести контакт податке у случају потребе за додатним објашњењима у вези предметног захтева;
 5. Остваривање права на информације по захтеву је бесплатно, осим трошкова умножавања и достављања копије документа. У том случају трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије. На основу Трошковника утврђени су следећи износи трошкова:
  • Копија документа по страни:
   1. на формату А3 – 6 динара
   2. на формату А4 – 3 динара
  • Копија документа у електронском запису:
   1. дискета 20 динара
   2. ЦД 35 динара
   3. ДВД 40 динара
  • Копија документа на аудио касети – 150 динара
  • Копија документа на ауди-видео касети – 300 динара
  • Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 динара
  • Трошкови упућивања копије документа се обрачунава према редовним износима ЈП ПТТ Србије
  • Орган власти може одлучити да тражиоца информација ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронскe поште или телефакса. – Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.
 6. Сремски управни округ дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, Округ мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Уколико Округ из оправданих разлога, није у могућности да у року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
 7. Сремски управни округ је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом. У случају да Управни округ донесе решење којим се захтев одбија, подносилац има право жалбе, односно да покрене управни спор против решења, подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву. Право на жалбу подносилац има и у случају да орган не удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија.
 8. Подносилац захтева има право жалбе, односно, право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

ОБРАСЦИ

Oбрасце за информације од јавног значаја можете погледати и преузети тако што ће те кликнути на њихов назив обојен црвеном бојом:

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЖАЛБА КАДА ЈЕ ЗАХТЕВ ОДБИЈЕН/ОДБАЧЕН

ЖАЛБА ПРОТИВ ЋУТАЊА ОРГАНА

Претходни текстИнформатор о раду
Наредни текстЗаписници са састанака