О нама

Надлежности начелника округа

Начелник Управног округа, за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади. Начелник Управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им дате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје Округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.


Актуелни начелник округа

Перица Гаковић, рођен је 1983. године у Руми, завршио факултет за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“ у Новом Саду, по занимању је дипл.психолог, а радно искуство стекао је у Основној школи „Миливој Петковић-Фећко“ у Платичеву.

На место начелника Окрута, постављен је решењем Владе Републике Србије новембра месеца 2017. године.Перица Гаковић,новембра месеца 2021. године решењем Владе Републике Србије поново је постављен за начелника Сремског управног округа.


Савет сремског округа

Савет управног округа, усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, и општина и градова са подручја Управног округа и даје предлоге за побољшање рада Управног округа и окружних подручних јединица. Савет чине: Начелник Управног округа, председници општина и градоначелници градова са подручја Управног округа.

Град Сремска Митровица – СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ,

Општина Рума – АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋ,

Општина Пећинци – СИНИША ЂОКИЋ,

Општина Стара Пазова – ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ,

Општина Инђија – ВЛАДИМИР ГАК,

Општина Шид – ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ

Општина Ириг – ТИХОМИР СТОЈАКОВИЋ


Организација окружних подручних јединица

МИНИСТАРСТВО / СЕКРЕТАРИЈАТОПШТИНАУКУПНО ИНСПЕКТОРА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –Републичка пољопривредна инспекцијаСр.Митровица –1
Рума -1
2
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –Републичка фитосанитарна инспекцијаСр. Митровица-2
Стара Пазова -1
3
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –Републичка ветеринарска инспекцијаСр.Митровица –6
Шид –2
Рума –2
Инђија –2
Ст.Пазова –4
Пећинци –2  
18
Министарство трговине, туризма и телекомуникација –Републичка тржишна инспекцијаСр.Митровица –3
Рума –1
Шид –1
Инђија –2
Пећинци -1
8
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања –Републичка инспекција радаСр.Митровица -2
Инђија –1
Рума –1
4
Министарство државне управе и локалне самоуправе –Републичка управна инспекцијаСр.Митровица -11
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре –Републичка комунална инспекцијаСр.Митровица – 11
  Покрајински секретаријат за здравство –Покрајинска санитарна инспекцијаСр.Митровица –3
Шид –1
Инђија –1
Ст.Пазова –1
Рума –1
7
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне срединеж –Покрајински инспектор за заштиту животне срединеСр.Митровица -11
Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство –Покрајинска водна инспекцијаСр.Митровица -11
Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство –Покрајинска шумарска инспекцијаШид –1
Ср.Митровица –1 Рума -1
3
 Укупно:49
   

Ред.бр.Стручна службаСистематизованПопуњеноНепопуњено 
1Начелник округа11
2Шеф одсека11
3Радно место за  финансијско материјалне послове11
4Административно-технички секретар11
5Оператер за канцеларијске послове22
6Оператер-дактилограф22
7Возач-маханичар11
  У К У П Н О 972

Организациона структура


Наративна организациона структура

Сремски управни округ је основан за територију града Сремска Митровица и општине Рума, Инђија, Стара Пазова, Ириг, Пећинци и Шид, са седиштем у Сремској Митровици.

Управни округ чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Управног округа руководи начелник Округа.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

У Одсеку за опште послове обављају се послови којисе односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање  стручне  и  техничке  потпоре  начелнику  Управног  округа  и обављање  послова  заједничких  свим  окружним  подручним  јединицама  и подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а  образоване  за  подручје  шире  или  уже  од  подручја  Управног  округа; послове  из  области  реформе  државне  управе;  управне  послове  у  вези заснивања  и  престанка  радног  односа  и  остваривања  права  из  радног односа државних службеника и намештеника; евиденцију и развој кадрова; доступност  информацијама  од  јавног  значаја;  послове оцењивања државних  службеника;  послове  анализирања  радних  места; послове припреме Пословника о раду Савета управног округа, на послове припреме и спровођења Плана интегритета Стручне службе Управног округа; послове који  се  односе  на  безбедност  и  здравље  на  раду;  планирање  извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промену квота, израду  захтева  за  преузимање  обавеза,  захтева  за  плаћање  и  трансфер средстава,  контролу  расхода,  обраду  плаћања  и  евидентирања  трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима, извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника  и  осталих  запослених;  састављање  анализа,  извештаја  и информација;  послове  јавне  набавке;  набавку,  чување и  издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање,  здруживање,  развођење,  архивирање  и  експедицију предмета;  дактилографске  послове  и  послове  умножавања  материјала; превоз  путничким  аутомобилима;  и  друге  послове  од  значаја  за  рад Управог округа.

Стручном службом руководи начелник Управног округа. Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади. Одсеком руководи шеф Одсека. Шеф  одсека  одговара  за  свој  рад  и  рад  Одсека  којим  руководи начелнику Управног округа. Државни службеници, намештеници и остали запосленизапослени у Стручној  служби  одговарају  за  свој  рад  шефу  Одсека, односно  начелнику Управног округа.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Добро дошли у општину Стара Пазова

Општина Стара Пазова се налази у југоисточном делу Срема, у Аутономној Покрајини Војводини која заузима северни део Србије. Географски положај општине је изузетно повољан – налази се између два највећа града у земљи, тачније 30 км је удаљена од главног града Београда и 40 км од Новог Сада. Све важне саобраћајнице у региону пресецају територију општинe Стара Пазова и то: аутопут Београд–Загреб (Е-70), аутопут Београд–Нови Сад (Е-75), магистрални пут М-22 и регионални путеви Р-106 и Р-121. Кроз општину пролазе значајни међународни железнички правци који иду ка Суботици и даље ка Мађарској и Немачкој на север, а ка Нишу и даље према Грчкој на југ. Београдски аеродром „Никола Тесла“, најважнија ваздушна лука у Србији, удаљен је 15 км од центра Старе Пазове, а војни аеродром Батајница, будући карго аеродром само 8 км. Река Дунав тече источном границом општине, дужином од 24 км, што доприноси потпуности саобраћајне мреже.

Општина Стара Пазова обухвата 9 насељених места од којих су три урбаног типа – Стара ПазоваНова Пазова и Нови Бановци, а преосталих шест су руралног карактера – ГолубинциВојкаСтари БановциБелегишСурдук и Крњешевци.

Територија општине покрива површину од 351 км2.

Опште информације
Службени називОпштина Стара Пазова
Површина351 km²
Становништво65.792
Геогарафски положајзапад – североисток 28 км / север – југ 10 км
Поштански број22300 Стара Пазова
Позивни број+381(0)22
Саобраћајна ознакаST
Интернет адресаwww.starapazova.rs
  Положај
Административна јединицаАП Војводина
ОкругСремски округ
Седиште општинеСтара Пазова
ПредседникЂорђе Радиновић